Νάσα Παταπίου Ιστορικός – Ερευνήτρια – Ποιήτρια

Apr 27, 2017 by

Ερευνήτρια Α′ – Τομέας έρευνας: Οι περίοδοι της Φραγκοκρατίας και της Βενετοκρατία

Ερευνητικό πρόγραμμα: Οι εκθέσεις Βενετών αξιωματούχων της Κύπρου (16ο αι.)
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
– 1976: Πτυχίο Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας (Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
– 1976: Δίπλωμα Θεατρικών Σπουδών (Κινηματογραφική και Θεατρική Σχολή
Λυκούργου Σταυράκου)
– 1987: Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ: 
– 1980-1985: Καθηγήτρια Φιλολογίας στη Μέση Εκπαίδευση (Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων).
– 1986-1991: Ερευνήτρια με απόσπαση στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών.
– 1991: Διορισμός στη μόνιμη θέση Ερευνήτριας στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών.
– 2004 (Δεκέμβριος): Προαγωγή στη θέση Ερευνήτριας Α΄.
– 2000-2005 (Φεβρουάριος): Διορισμός στη θέση του Μορφωτικού Ακόλουθου στο
Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα
2005-2007: Ερευνήτρια Α΄ στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών.
2
ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ:
α) Βιβλία
1. G. Grivaud – N. Patapiou, La guerra di Cipro, Sources et Études de l’ Histoire
de Chypre, XXII, Nicosie 1996.
2. Nάσα Παταπίου, Το Προξενείο της Επτανήσου Πολιτεία στην Κύπρο (1800-
1807) και ο Πρόξενος Παναγής Αγγελάτος, Πηγές και Μελέτες της Κυπριακής
Ιστορίας, ΧΧΧΙΙΙ, έκδοση Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία
2000. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2001.
β) Άρθρα
1. «Ο Ιταλός περιηγητής Francesco Piacenza και η Κύπρος», Επετηρίδα, τ. XVIII
(1991), Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία 1991, σελίδες 151-300.
2. «400 Years of European influence in Cyprus», «400 anos influencia europea en
Chipre», Cyprus Cooper and the Sea, Chipre Cobrey el Mar. 1992, pp.172- 192.
3. «Η Αγνή Λουζινιάν και η οικογένειά της. Συμβολή στην Προσωπογραφία του
οίκου των Λουζινιάν», Επετηρίδα, τ. ΧΙΧ (1992), Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών,
Λευκωσία 1992, σελίδες 203-253.
4. «Images de la vie à la cour du roi Janus», Actes du Colloque Les Lusignans et
l’Outre Mer,Poitiers 1994, pp.78-88.
5. «Εικόνες από τη βασιλική αυλή του Ιανού», Επετηρίδα, τ. ΧΧ (1993-1994),
Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία 1994, σελίδες 165-92.
6. «Το εξαφανισμένο χωριό Σίγουρη Σίβουρη και το ομώνυμο κάστρο του»,
Επετηρίδα, τ. ΧΧ, (1993 -1994), Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία 1994,
σελίδες 193-262.
7. «The medieval Castles of occupied Cyprus», Cyprus Today, volume XXXI,
January March 1993, No.1.
8. «Domenigo Laffi, μια μαρτυρία για την Κύπρο του ΙΖ′ αιώνα», Eπετηρίδα, τ. ΧΧΙ
(1995), Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία 1995, σελίδες 171-120.
9. «Το Τάγμα του Ξίφους», Πρακτικά Συνεδρίου Η Κύπρος και οι Σταυροφορίες,
Λευκωσία 6-9 Σεπτεμβρίου 1994, Society of the Study of the Crusades and the Latin
East, Cyprus Research Centre, Λευκωσία 1995, σελίδες 171- 210.
10. «Τα ταξίδια του Πέτρου του Α′ στη Δύση», Εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος,
Σεπτέμβριος 1994.
11. «Προξενική Έκθεση περί Κύπρου του Παναγή Αγγελάτου», Επετηρίδα, τ. ΧΧΙΙ
(1996), Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία 1996, σελίδες 161- 213.
12. «Περί των συμβάντων στην Αμμόχωστο 1570-1571. Ημερολόγιο ενός
σύγχρονου», Επετηρίδα, τ. ΧΧΙΙΙ,1997, Λευκωσία 1997, σελίδες 125 -166.
13. «Η κάθοδος των Ελληνοαλβανών stradioti στην Κύπρο ΙΣτ′», Επετηρίδα, τ. ΧΧΙV
(1998), Λευκωσία 1988, σελίδες 161- 209.
14. «Οι οχυρώσεις της Αμμοχώστου επί Βενετοκρατίας ΙΣτ′ αι.», Επετηρίδα, τ. ΧΧV
(1999), Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία 1999, σελίδες 79-130.
15. «Άννα Λουζινιάν, η φοβερή Μελουζίνη», Επετηρίδα Κυπριακής Εταιρείας
Ιστορικών Σπουδών, Λευκωσία 1999, σελίδες 175 -196.
16. «Το Προξενείο της Ιονίου Πολιτείας στην Κύπρο», Πρακτικά του Πρώτου
Κιτιακού Συμποσίου, Κύπρος-Επτάνησα, Λάρνακα 1997, σελίδες 127- 166.
17. «Ιστορικές Ειδήσεις για τη Χούλου», Περιοδικό του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο
Ρήγας», 1996.
18. «Ο Άγιος Κόνωνας και το παρεκκλήσι του στη Χούλου Πάφου», Περιοδικό του
Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Ρήγας», 1997.
19. «Μιχαήλ Μεμπρέ: από την Περιστερώνα Μόρφου διερμηνέας στη Γαληνοτάτη»,
Διεθνές Συμπόσιο, Κύπρος-Βενετία κοινές ιστορικές τύχες, Αθήνα, Γεννάδειος
Βιβλιοθήκη, 14-3- 2001, επ. Χρύσα Μαλτέζου, Μνήμη Κωνσταντίνου Λεβέντη,
Βενετία 2002, σελίδες 137- 165.
20. «Η λογοτεχνία της Κύπρου στα μεσαιωνικά χρόνια», Εφημερίδα Η Καθημερινή,
Αφιέρωμα Επτά Ημέρες, 16- 9- 2001.
21. «Καμένο Πραστειό: Ιστορικές Ειδήσεις και Προφορική Παράδοση», Πρακτικά Γ′
Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου, Λευκωσία 2001, σελίδες 111-125.
22. «Η δράση του Κωνσταντίνου Περιστιάνη, υποπροξένου Ρωσίας στην Κύπρο κατά
τα χρόνια της Επτανήσου Πιολιτείας», Πρακτικά του Συνεδρίου «Επτάνησος Πολιτεία
(1800-1807)» 200 χρόνια από την ίδρυσή της (1800-2000), Αργοστόλι 28-31
Οκτωβρίου 2000, Αργοστόλι 2003, σελίδες 271-280.
23. (Χριστίνα Λοιζΐδου), «Έρχομαι συνέχεια από την Καρπασία», εφημερίδα Η
Καθημερινή, Επτά Ημέρες, Κύπρος: Ρήγμα στην Πράσινη Γραμμή, 8-6 2003.
24. «Η οικογένεια των stradioti Μαυρέση και η Κύπρος», Κυπριακαί Σπουδαί, τ. ΞΔ-
ΞΕ, 2001-2002, Αφιέρωμα εις Θ. Παπαδόπουλλον, Λευκωσία 2003, σελίδες 235-257.
25. «Relationships between Cyprus and the Septinsular during the second half of the
18th century and the beginning of the 19th century», The Greek Islands and the Sea,
Proceedings of the First International Colloquium held at The Hellenic Institute,
Royal Holloway, University of London, 21-22 September 2001, ed. J. Crysostomides,
Ch. Dendrinos, J. Harris, Porpfyrogenitus 2004, pp. 247-255.
26. «Ιστορικές Ειδήσεις για την Ακανθού κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας 14ος
-16ος αι.», Πρακτικά Β′ Επιστημονικού και Λαογραφικού Συνεδρίου για την Ακανθού,
Λευκωσία, 3 έως 4 -5- 2003, έκδ. Δήμου Ακανθούς, Λευκωσία 2004, σελίδες 64-71.
27. «Κύπρος, το σύνορο του ευρωπαϊκού κόσμου και πολιτισμού», Περιοδικό της
Ένωσης Κυπρίων Ελλάδος, Κοινόν Κυπρίων, τεύχος 14 Απρίλιος-Ιούνιος 2004,
Αθήνα, σελίδες 31- 33.
28. «Η έγκατάσταση των Ελληνοαλβανών stradioti στην Κύπρο (16οςαι.)»,
Εθνογραφικά, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, υπό έκδοση.
29. «Πατριδογνωσία ή μικρό βιογραφικό σημείωμα», Περιοδικό Ομπρέλα, Αθήνα
Ιούνιος -Αύγουστος 2004, σελίδες 43 -45.
30. «L. Donà, Memorie per le cose di Cipro: From the city of shoalwaters to
outermost Karpasia», Sweet Land of Cyprus Lectures on the History and culture of
Cyprus, Hellenic Institute Royal Holloway University of London.
31. «Antonio Bragadin, Γενικός Προνοητής Κύπρου. Μια επιστολή του στις 26
Απριλίου1565», Eπετηρίδα τ. XXX (2004), Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών,
Λευκωσία 2004, σελίδες 191 -207.
32. «Ο Κύπριος έμπορος Fiorio Audet.Συμβολή στην προσωπογραφία Κυπρίων επί
Βενετοκρατίας», Επετηρίδα, τ. ΧΧΙ (2005), Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών,
Λευκωσία 2005, σελίδες 143 -176.
33. «Η Διαθήκη Ευγενίου Συγκλητικού του Θωμά (1538). Νέες ειδήσεις για την
βενετοκρατούμενη Κύπρο», Κυπριακαί Σπουδαί, τ. ΞΖ-ΞΗ, 2003- 2004, Αφιέρωμα εις
μνήμην Κωνσταντίνου Λεβέντη, Λευκωσία 2005, σελίδες 219 -244.
34. «Leonardo Donà in Cyprus. A future doge in the Karpass Peninsula 1557»,
Cyprus Today, volume XLIV, n.2, April- June 2006, pp. 2 -18.
35. «Νέες ειδήσεις για τον Πύργο Κιτίου», Επετηρίδα ΧΧΧΙΙ (2006), Κέντρο
Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία 2006, σελίδες 151-179.
36. «Η Λεμεσός κατά την Λατινοκρατία 1192 1571», Λεμεσός Ταξίδι στους δρόμους
μιας πόλης,, έκδ. Δήμου Λεμεσού, Λεμεσός 2006, σελίδες 151-164.
37. «Τα Αγρίδια Ριζοκαρπάσου. Νέα στοιχεία για την ιστορία τους», Επετηρίδα
ΧΧΧΙΙ, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία 2006, σελίδες 181-207.
5
38. «La conquista di Cipro da parte dei Turchi 1570 1571», Storia in rete, periodico
mensile, Roma novembre- dicembre 2006, pp. 40- 43.
39. «Περί της κωμοπόλεως Αιγιαλούσης», Εφημερίδα Πολίτης, 23- 7 -2006.
40. «Συμεών Ηγούμενος Κύκκου: Η εκλογή του ως Αρχιεπισκόπου Κύπρου (1568)»,
Εφημερίδα Χαραυγή, 6 -8 -2006.
41. «Ελένη Λουκρητία Κορνάρο Επισκοπής (Elena Lucrezia Cornaro Piscopia. Prima
Donna laureata nel mondo 25- 6- 1678)», Εφημερίδα Χαραυγή, 4- 2- 2007.
42. «Ο πρόξενος των Κάτω Χωρών Lorenzo Giovanni Santi στην Κύπρο του 1821.
Αυτόπτης μάρτυρας στη σφαγή», Εφημερίδα Πολίτης, 8 -7 -2007.
43. «Ο Ιταλός στρατιωτικός μηχανικός Giulio Savorgnan και η Κερύνεια»,
Εφημερίδα Χαραυγή, 8 -7-2007.
44. «Τρεις υπερασπιστές της Αμμοχώστου το 1571 από τη Μεθώνη», Εφημερίδα
Πολίτης, 22 -7- 2007.
45. «Εμπορικές και διπλωματικές σχέσεις της Επτανήσου Πολιτείας και της Κύπρου
με Οδησσό και Χερσώνα κατά τα τέλη του 18ου και αρχές 19ου αιώνα», Πρακτικά
Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου: Η ανάπτυξη του Ελληνισμού στην Ουκρανία (18ος
αι.-αρχές 19ου αι.), Μαριούπολη 2007, σελίδες 122-124.
46. «Το μέγαρο του αυθέντη της Τύρου ή το απλίκιν του κυρού του Στύρου. Μια
ιστορική κατοικία στη μεσαιωνική Λευκωσία», Επετηρίδα ΧΧΧΙΙΙ (2007), Κέντρο
Επιστημονικών Ερευνών Λευκωσία 2007, σελίδες 163- 195.
γ) Ανακοινώσεις
1. «Επτανήσιοι και επτανησιακό προξενείο στην Κύπρο στις αρχές του ΙΘ αι.»,
Ανακοίνωση στο Στ′ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, 23-27 Σεπτεμβρίου 1997, Ζάκυνθος.
2. «Μετακινήσεις πληθυσμών στην Κύπρο. Η περίπτωση των ελαφρών ιππέων
(Ελληνοαλβανοί stradioti)». Γ′ Πανελλήνιο Συμπόσιο Εραλδικής και Γενεαλογικής
Επιστήμης, Αθήνα 1998.
3. «Βυζαντινοί και Φράγκοι της Κύπρου: Συνοικέσια και επιγαμίες». Συμπόσιο:
Βυζαντινή Κύπρος: Ιστορία και Τέχνη, 16-18 Δεκεμβρίου 1998, Φιλοσοφική Σχολή
Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα.
4. «Ένας δόγης στην Ακραία Καρπασία». Συμπόσιο: Διαχρονικές σχέσεις Κύπρου –
Ιταλίας, Πύλη Αμμοχώστου 1999.
5. «Το αρχείο Donà dalle Rose της Βιβλιοθήκης του Civico Museo Correr», Διεθνές
Συμπόσιο Αρχειακών, Λευκωσία 2000.
6. «Passegiate archeologiche nel seicento secolo a Cipro», Scuola delle Belle Arti,
Reggio Calabria 2001.
7. «Η παιδεία στην Κύπρο κατά τη Φραγκοκρατία και Βενετοκρατία»: Ελληνικά
Ιστορικά Εκπαιδευτήρια στη Μεσόγειο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα Χίος 2001.
8. «Ο Φράγκος βασιλιάς Πέτρος ο Α′ και οι σχέσεις του με τη Δύση». Το ενδιαφέρον
των Ευρωπαίων για την Κύπρο και ο Ευρωπαϊκός προσανατολισμός των Κυπρίων,
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2002.
9. «Sudditi Veneti delle Isole Ionie stabiliti a Cipro nel Settecento». Venezia e le Isole
Ionie, Venezia 2003.
10. «Σχέσεις Νάξου- Κύπρου 14ος-17ος» αι.. Συμπόσιο: Η Νάξος διαμέσου των
αιώνων, Νάξος, 2003.
11. «Μύθοι και δοξασίες για τα μεσαιωνικά κάστρα της Κύπρου», Συμπόσιο που
διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο της Λίλλης με το Εθνκό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών-Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας: Croyances populaires rites et représentations
en Méditarranée orientale, Lille 2004.
12. «Η οικογένεια των Παλαιολόγων της Κύπρου (16ος αι.)», Δ′ Πανελλήνιο Συνέδριο
Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 6 Νοεμβρίου 2005, στην Αθήνα.
13. «Προέλευση και ερμηνεία παλαιών κυπριακών λέξεων», Συμπόσιο: Κυπριακή
Διάλεκτος Συμφωνία και Διαχρονία, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2005. Υπό έκδοση.
14. «Η άλωση της Κύπρου από τους Τούρκους το 1571», ανακοίνωση σε
μεταπτυχιακό σεμινάριο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονική Συνάντηση Πανεπιστημίου
Αθηνών, Αθήνα 2005.
15. «Νέα στοιχεία για τη βενετοκρατούμενη Λευκωσία», Ημερίδα: Βυζαντινή και
Μεταβυζαντινή Κύπρος , Λευκωσία 2006. Yπό έκδοση.
δ) Αδημοσίευτες μελέτες
1. «Στάσεις στην Κύπρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας», Διάλεξη στο
Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών, Αθήνα, Μάιος 2006.
2. «Μορφές επικοινωνίας στην Κύπρο κατά την εποχή της Βενετοκρατίας», Διάλεξη
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Intecollege), Μάρτιος 2007.
3. «Νέες ειδήσεις για τη Λάρνακα επί Βενετοκρατίας από ανέκδοτα έγγραφα των
Κρατικών Αρχείων Βενετίας», Διάλεξη στο Δήμο Λάρνακας, Μάιος 2007.
Τιμητικές Διακρίσεις:
– 1988: Τιμήθηκε με Πρώτο Κρατικό Βραβείο Ποίησης.
– 2001: Τιμήθηκε με Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για το Βιβλίο «Το προξενείο
της Επτανήσου Πολιτείας στην Κύπρο 1800-1807, ο Πρόξενος Παναγής
Αγγελάτος».
– 2004: Επίτιμη Δημότης της Χίου και των Οινουσσών.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
– Μέλος της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών.
– Μέλος της Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών Κύπρου.
– Μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων (Ελλάδα).
-Έχει δώσει πληθώρα διαλέξεων σε πανεπιστήμια, στην Κύπρο και το εξωτερικό, σε
συμπόσια και συνέδρια και επιστημονικούς φορείς.

Η Κυρία Παταπίου καταγόμενη από το Ριζοκάρπασον είναι γνώστης της ιστορίας της Κωμόπολης όσο και ολόκληρης της περιοχής της Καρπασίας οι γνώσεις της πολύπλευρες όπως φαίνεται και από το βιογραφικό της αλλά και από την εβδομαδιαία στήλη της εφημερίδα Πολίτης πάμπολλες είναι η φορές που εστίασε στην Κωμόπολη του Ριζοκαρπάσου φέρνοντας νέα στοιχεία στην επιφάνεια.

Related Posts

Tags

Share This